Selecteer stad:


Houd de [Ctrl]-toets ingedrukt
om meerdere plaatsen te (de)selecteren


Selecteer prijs:Voorwaarden

Algemene voorwaarden Utrechthuurwoningen.nl


Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Utrechthuurwoningen.nl, die onder andere door middel  van een woonportaal diensten via internet verleent.
- Bezoeker: Iedereen die via internet de aangeboden informatie van Utrechthuurwoningen.nl   bekijkt of opvraagt
- Klant: de contacts(recht)persoon die inzicht wil krijgen in het aanbod van   woonruimte op de website.
- Internetsite: de website www.Utrechthuurwoningen.nl die via internet oproepbaar is.
- Vraagprijs: De door de verhuurder gewenste huursom voor de woning in een advertentie.

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedere bezoeker of klant die gebruik maakt van de website Utrechthuurwoningen.nl, of één van de aangeboden diensten van Utrechthuurwoningen.nl. Iedere bezoeker of klant geeft aan door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.
Overal waar in deze voorwaarden vermeldt staan, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Van deze voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


Artikel 2: Dienstverlening

Utrechthuurwoningen.nl beoogt met de website www.Utrechthuurwoningen.nl een internet portaalfunctie te vervullen. Op de website wordt informatie aangeboden in de vorm van te huur staande woningen, alsmede een link naar de website met desbetreffende woning.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

Utrechthuurwoningen.nl is op geen enkele wijze betrokken bij de contacten tussen de huurders en verhuurders gesloten overeenkomst. Hierdoor heeft Utrechthuurwoningen.nl geen enkele controle over de kwaliteit, veiligheid en correctheid van de aanbieding. Bezoeker of klant vrijwaart Utrechthuurwoningen.nl voor schadeclaims , vorderingen en schade , bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil. De door Utrechthuurwoningen.nl gevonden woningen worden niet door utrechthuurwoningen gecontroleerd.

Artikel 4: Technische beperkingen

utrechthuurwoningen zal, zover mogelijk, alle maatregelen treffen om de website correct te laten functioneren. Desondanks is zij niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor wat beteft prestatie, volledigheid, beschikbaarheid en inhoud van de aangeboden informatie. De bezoeker of klant vrijwaart Utrechthuurwoningen.nl voor elke directe of indirecte schade die onstaat door systeemuitval, in elke vorm.

Artikel 5: Duur en kosten overeenkomst

De overeenkomst en het daaruit voortvloeiende abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal een maand en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand. Tenzij een van de partijen de overeenkomst tijdig opzegt, wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de contractsperiode. Opzegging is steeds mogelijk tegen het einde van de geldende contractsperiode. De opzegtermijn van de woningzoekende betreft een maand. Woningzoekende heeft in dat geval geen recht op restitutie van inschrijfgeld voor de resterende dagen van de contractsperiode.

Opzegging van uw inschrijving kan eenvoudig per e-mail, en hoeft dus niet per brief. U zult dan niet meer als woningzoekende geregistreerd staan en er zullen geen inschrijvingkosten meer afgeschreven worden van het door u opgegeven rekeningnummer.
U kunt uw opzegging sturen naar info[at]utrechthuurwoningen.nl, vergeet niet uw gebruikersnaam in de e-mail te vermelden. U kunt ook het contactformulier gebruiken, ook hier geldt vermeld uw gebruikersnaam.

De kosten van het abonnement staan te allen tijde aangegeven op het aanmeldingsformulier, indien Utrechthuurwoningen.nl een aanbieding of korting heeft zal de overeenkomst en het daaruit voortvloeiende abonnement voor het verlaagde of kortingstarief gelden.
Het reguliere abonnementstarief bedraagt 19,95 per kalendermaand.

Artikel 6: Vrager en aanbieder

Utrechthuurwoningen.nl is echter niet betrokken bij de eventuele daadwerkelijke overeenkomsten en contacten tussen vragers en aanbieders. Om die reden kan Utrechthuurwoningen.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit of bevoegdheid van de inschrijvers, de juistheid van de gegevens. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

Artikel 7: Personalia

Utrechthuurwoningen.nl is niet verantwoordelijk voor de actuele update van persoonlijke gegevens van de bij haar ingeschreven Gebruikers. Hier zijn Gebruikers zelf verantwoordelijk voor. Correspondentie via de Utrechthuurwoningen.nl website wordt naar de bij Utrechthuurwoningen.nl opgegeven emailadressen gemaild. Correspondentie vindt zoveel mogelijk per e-mail plaats. Utrechthuurwoningen.nl is niet verantwoordelijk voor gemiste correspondentie door inaccurate opgegeven e-mail van betreffende inschrijver.

Artikel 9: Klachten

Klachten kunnen bij voorkeur worden ingediend per mail naar info@utrechthuurwoningen.nl. Er zal door Utrechthuurwoningen.nl uiterlijk binnen een week gereageerd worden.