Selecteer stad:


Houd de [Ctrl]-toets ingedrukt
om meerdere plaatsen te (de)selecteren


Selecteer prijs:Disclaimer

Disclaimer Utrechthuurwoningen.nl

De op deze website getoonde informatie is en wordt door Utrechthuurwoningen.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, daar deze gedeeltelijk afhankelijk is van de invoer van gegevens door derden.
Utrechthuurwoningen.nl verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Utrechthuurwoningen.nl worden aangeboden of waarin zij bemiddelt.

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Utrechthuurwoningen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
Utrechthuurwoningen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Utrechthuurwoningen.nl opgenomen tarieven en andere gegevens van derden en andere gebruikers/bezoekers van de website.

Hoewel Utrechthuurwoningen.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Utrechthuurwoningen.nl niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via Internet worden verzonden, inclusief afspraken die daaruit voortvloeien.
.
Verwijzingen naar sites die niet door Utrechthuurwoningen.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Utrechthuurwoningen.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Utrechthuurwoningen.nl worden onderhouden wordt afgewezen.
De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website staat er jegens
Utrechthuurwoningen.nl voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart Utrechthuurwoningen.nl voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Utrechthuurwoningen.nl is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto's, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciele prive-doeleinden.
Het is de gebruiker of bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Utrechthuurwoningen.nl.
Voor informatie betreffende het gebruik van Utrechthuurwoningen.nl auteursrechtelijk beschermde objecten, kunt u een e-mail sturen naar info@Utrechthuurwoningen.nl.